מסמכים לקבלת משכנתא

תוכן עניינים
מסמכים לקבלת משכנתא
מסמכים לקבלת משכנתא

בקשה לקבלת משכנתא היא תהליך אשר רווי בבירוקרטיה רבה, אחד ההיבטים הבירוקרטיים המרכזיים בעת לקיחת משכנתא, הוא המצאת המסמכים לקבלתה. הבנק הוא מלווה לכל דבר ועניין והוא מעוניין לדעת מי האם אשר לווה ממנו את הכסף, כך להעריך, בין היתר, את מידת הסיכון הנשקפת ממנו וכפועל יוצא, ההסתברות לפיה יחזיר את ההלוואה שנטל ויעמוד בתשלומים הנדרשים בזמן.

המסמכים הם רבים ומגוונים וכאן נעשה לכם סדר באשר למסמכים לקבלת משכנתא עליכם להביא לבנק.

 

אילו סוגי מסמכים לקבלת משכנתא תדרשו להביא?

לצורך קבלת משכנתא, תצטרכו להביא מסמכים שונים. המסמכים מתחלקים, בגדול, לכדי 3 קטגוריות. הראשונה היא, כמובן, מסמכים לקבלת משכנתא מטעם מבקש ההלוואה, קרי האדם שלוקח את המשכנתא לטובת רכישת הנכס. השנייה כוללת מסמכים שדרושים לערבים להלוואת המשכנתא והאחרונה כוללת את כל אותם מסמכים ו\או פעולות הדרושים לשעבוד הנכס.

 

רוצים לקבל משכנתא לדירת חלומותיכם?

חייגו עכשיו: 077-996-5636

 

מסמכים לקבלת משכנתא הנדרשים ממבקש המשכנתא

מסמכים אלה הם מסמכים לקבלת משכנתא הנדרשים מטעם מבקש ההלוואה – קרי, האדם שמעוניין לקחת את המשכנתא לצורך רכישת הנכס.

 

תעודת זהות

אדם שהוא אזרח ישראלי המעוניין לקחת משכנתא בישראל יתבקש להביא מסמך מזהה – קרי, תעודת זהות.

 

דרכון ומסמך מזהה נוסף – אזרח זר

אדם שאינו אזרח ישראלי – קרי, אזרח זר, יתבקש להביא עמו את דרכנו ומסמך מזהה נוסף הכולל את התמונה שלו ופרטים מזהים עליו.

 

מסמכים לקבלת משכנתא – הכנסה מעבודה עבור שכירים

שכירים יתבקשו להביא עמם תלושי משכורת משלושת החודשים האחרונים בנוסף לטופס 106 מן השנה הקודמת.

 

מסמכים לקבלת משכנתא – הכנסה מעבודה עבור עצמאיים

עצמאיים יתבקשו להביא עמם שומת מס לשנת המס אשתקד בנוסף לאישור מטעם רואה חשבון עבור שנת המס הנוכחית.

 

אישורים על הכנסה ממקורות אחרים

ככל שמבקש המשכנתא מקבל הכנסה נוספת, פרט להכנסה מעבודה, עליו להביא אישורים אלה אל הגוף המממן. אישורים אלה כוללים דמי מזונות, שכר דירה וקצבאות.

 

דמי מזונות

מבקש משכנתא אשר מקבל דמי מזונות צריך להציג הסכם גירושין

שכר דירה

מבקש משכנתא אשר מקבל כספים בגין דירה אותה הוא משכיר, צריך להציג חוזה שכירות תקף.

קצבאות

אדם אשר מקבל קצבאות כגון: קצבאות זקנה, שאירים, ילדים או נכות – יידרש להציג אישור מן הגורם המממן.

 

מסמכים לקבלת משכנתא – חשבון הבנק

על מבקש המשכנתא להציג דפי חשבון בנק עבור שלושת החודשים האחרונים מחשבון בנק שהינו מסחרי עבור כל חשבון בנקאי. כמו כן, על מבקש המשכנתא להמציא לגוף המממן דוגמה של שיק מחשבון הבנק אשר ממנו עתידה להיפרע הלוואת המשכנתא על ידי הרשאה לחיוב חשבון הבנק שתינתן מטעם הלוואה אל הבנק.

 

מסמכים אחרים – כללי

בנוסף לכל המסמכים הנ"ל, עליכם להביא טופס בקשה לקבלת הלוואה שמולא כנדרש וכמובן, חתום על ידכם. לא זו אף זו, תזדקקו גם לתעודת זכאות ללווים בעלי זכאות.

 

מסמכים לקבלת משכנתא עבור ערבים

מסמכים אלה הם מסמכים לקבלת משכנתא הנדרשים מטעם הערבים – קרי, האדם או האנשים שהינם ערבים ללוקח המשכנתא.

 

מסמכי מזהים

המסמכים המזהים הינם זהים למסמכי הזיהוי הנדרשים מן האדם המבקש את המשכנתא אותם מנינו לעיל – על פי השינויים המתאימים בין אזרח ישראל לאזרח זר.

 

אישורים המעידים על הכנסה מעבודה

בדומה לאישורים על הכנסה מעבודה הנדרשים מלוקח המשכנתא, גם הערב ללוקח המשכנתא, ככל שהוא שכיר, יידרש להמצאת שלושה תלושי משכורת משלושת החודשים האחרונים. מאידך, במידה והערב הינו עצמאי, יהיה עליו להציג שומת מס לשנת המס הקודמת ו\או אישור רואה חשבון לשנת המס הנוכחית.

 

אישורי הכנסה ממקומות אחרים

זהה לחלוטין לאישורים אותם צריך להמציא מבקש ההלוואה – דמי מזונות, שכר דירה וקצבאות שונות.

 

נכס

את המסמכים להלן מומלץ כי הערב ימציא לפני קבלת האישור העקרוני להלוואת המשכנתא. במסגרת כך, יתבקש הערב להמציא נסח רישום או לחלופין, אישור זכויות ושעבודים על הנכס שלו. כמו כן, ככל שהנכס אינו רשום על משו של הלווה או המשועבד, יש להמציא הסכם רכישה של הנכס.

 

פעולות ומסמכים לקבלת משכנתא – ערבים

בנוסף לאמור לעיל, על הערב להמציא את הבאים: הערכה מטעם שמאי לגבי הנכס המוצע לשעבוד; ככל שהנכס משועבד, יש לכול אישור שחרור השעבוד, סילוק הלוואה או לחלופין אישור פרי פסו – זאת על פי דרישת הבנק; הצגתה של ערבות בנקאית או כל בטוחה אחרת בכפוף לחוק המכר – ככל שנרכשה דירה חדשה; קבלת הוראת קבע מטעם בנק מסחרי לצורך הסרת גביית התשלום החודשי על חשבון ההלוואה; קבלת אישורים מיוחדים על פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון; ככל שמדובר בהלוואה לצורך מימון בניה – יש להמציא היתר בניה ואישור מטעם מהנדס על שלב הבניה; ככל שמדובר בהלוואה לצורך רכישת דירה, יש להמציא את חוזה רכישת הדירה כאשר הוא חתום על פי חוק בנוסף לצילום תעודת הזהות ומספר חשבון הבנק של המוכר יחד עם מסמך המאמת את פרטי החשבון.

 

מסמכים לקבלת משכנתא לצורך שיעבוד הנכס

מדובר בכל אותם מסמכים שנדרשים לצורך שעבודו של הנכס, אלו בדרך כלל ידרשו בהמשך התהליך. במסגרת מסמכים אלו ישנם מסמכים רבים ולא נתמקד בכולם במאמר זה.

 

נכס רשום בטאבו על שם המשעבד

יש לרשום את המשכנתא לטובת הבנק בטאבו; בנוסף, יש להמציא טופס שיעבוד דירתי שיהיה חתום בידי הלוואה או משעבד אחר.

 

נכס בו הזכויות רשומות על שמו של המשעבד

מדובר על כל אותם מקרים בהם הנכס רשום על שם שמהעבד במנהל מקרקעי ישראל ו\או בחברה משכנת. יש להמציא שטר משכון שיהיה חתום בידי הלוואה או משעבד אחר; הודעת משכון שתהיה חתומה על ידי הלוואה או משעבד אחר וכן אישור על הרישום ההודעה ברשם המשכונות; המצאת ייפוי כוח בלתי חוזר שמאושר על ידי נוטריון; מילוי טופס שיעבוד דירתי שיהיה חתום על ידי הלווה או משעבד אחר ולבסוף, המצאת התחייבות לרישום משכנתא מטעם מנהל מקרקעי ישראל או חברה משכנת.

 

פנו אלינו

שוקלים לקחת משכנתא? צרו איתנו קשר על מנת שתוכלו לקבל ייעוץ משכנתאות מטעם יועצי המשכנתאות הטובים ביותר שיחסכו לכם זמן רב בהתמודדות עם המסמכים לקבלת המשכנתא.

ככלל יש שלושה סוגי מסמכים אותם יש להמציא לצורך קבלת משכנתא – מסמכים מטעם לוקח המשכנתא, מסמכים מטעם הערבים ומסמכים לצורך שיעבוד הנכס.

המסמכים לצורך קבלת המשכנתא הם אמנם הליך בירוקרטי מכביד, אך בלעדיו לא תוכלו לקבל משכנתא, הקפידו לעקוב אחר תהליך זה בהקפדה רבה, שכן אי ביצועו בצורה נכונה יעלה לכם בבזבוז זמן ומשאבים רבים.

יועץ משכנתאות מכיר את ההליכים הבירוקרטים ומשום שמדובר, הלכה למעשה, במקצוע שלו, הוא יוכל לקצר לכם זמן רב בהתמודדות עם המסמכים לקבלת משכנתא באמצעות ייעול העבודה.

מסמכים לקבלת משכנתא מאפשרים לבנק להבין מי הם הלווים, מקבלי המשכנתא, מי ערב להם במידת הצורך וכן, לזהות את הנכס המשועבד. בהיעדר מסמכים אלה המשכנתא פשוט לא תוכל לצאת מן הכוח אל הפועל.

יועץ המשכנתאות שלנו
משכנתא טיל - לוגו

מחפשים ייעוץ משכנתאות?
השאירו פרטים ונציגנו יחזרו אליכם בטיל.

כתבות נוספות בנושא
שתפו אותנו